Telefon: +420 577 002 511
Email: info@dimer.cz

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení / obecná část

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti DIMER, spol. s r.o. (dále jen prodávající) platí pro všechny dodávky zboží uskutečněné prodávajícím, a to fyzickým i právnickým osobám.

1.2 Vstoupí-li kupující do obchodního vztahu s prodávajícím, vzniká tím kupní smlouva a kupující současně tímto akceptuje všeobecné obchodní podmínky prodávajícího.

1.3 Při objednání nestandardního zboží si prodávající vyhrazuje právo stanovit mimořádné podmínky prodeje.

2. Poptávka / objednávka / dodávka

2.1 Kupující obvykle zasílá své poptávky nebo objednávky (obchodní smlouvy) na zboží:
• Ústně, při obchodním jednání
• Telefonicky
• E-mailem, faxem
• Dopisem

2.2 Kupující je vždy povinen udat:
• IČO, DIČ kupujícího
• Číslo objednávky kupujícího
• Datum a místo dodání
• Kontaktní osobu, která bude zodpovědná za převzetí zboží
• Specifikaci objednaného materiálu dle nabídky
• Podpis osoby, která objednávku vystavila (jen u písemné objednávky)

2.3 Prodávající může poptávku či objednávku s nedostatečnými údaji vrátit k doplnění.

2.4 Kupní cena je stanovena platným ceníkem a obchodními podmínkami platnými v den objednání zboží, nebo na základě písemné nabídky prodávajícího.

2.5 Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné, pokud není uvedeno jinak.

2.6 Vzorky poskytnuté prodávajícím jsou určeny pouze pro informaci o nabízených produktech, jejich technické specifikaci apod..

2.7 Kupujícím potvrzená nabídka je prodávajícím považována za objednávku (viz informace na nabídce).

2.8 Pokud není uvedeno jinak, je místem dodání adresa objednatele, kterým byla objednávka vystavena.

2.9 Prodávající potvrdí kupujícímu cenu a termín dodání zboží zasláním písemného potvrzení.

2.10 Prodávající uskuteční dodání zboží na základě dodacího listu, který musí být potvrzen osobou, která je uvedena na objednávce kupujícího jako oprávněná k převzetí zboží. V případě, že oprávněná osoba není přítomna na místě dodání, je kupující povinen zaslat písemně prodávajícímu informaci o nové oprávněné osobě k převzetí zboží. Pokud je zboží zasíláno pomocí přepravní služby, potvrzuje kupující převzetí zboží jejímu zaměstnanci.

3. Platební podmínky

3.1 Pokud není dohodnuto jinak, je prodávajícím vždy požadována platba předem či hotově. Na částku do 2.000,- Kč se platby převodním příkazem neposkytují nikdy.

3.2 Datem zaplacení faktury je den, kdy je částka připsána na bankovní účet naší společnosti.

3.3 Faktura je zaplacena tehdy, pokud je zaplacena celá hodnota faktury, ne pouze její část.

3.4 Je-li kupující v prodlení s plněním jakéhokoli platebního závazku vůči prodávajícímu, je povinen prodávajícímu uhradit smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3.5 Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit veškeré dodávky pro kupujícího v případě, že je kupující v prodlení s plněním svých závazků vůči prodávajícímu.

3.6 Prodávající je oprávněn provést započtení vzájemných závazků a pohledávek i bez souhlasu kupujícího.

3.7 Uplatnění reklamace na převzaté zboží nezakládá kupujícímu právo odkládat platbu za vyfakturovanou dodávku zboží. Pozdržení platby bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího.

3.8 Každý daňový doklad vystavený prodávajícím musí odpovídat zákonným podmínkám.

4. Reklamace a vady zboží

4.1 Veškeré reklamace se řídí reklamačním řádem (Reklamační řád) firmy DIMER, spol. s r.o. a platnými zákony.

4.2 Množstevní reklamace:
• Kupující má povinnost vyznačit jakékoliv nesrovnalosti v dodávce na dodacím listě neprodleně po převzetí zboží, uvést jméno a podpis přebírajícího a podpis řidiče.
• Kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího o nedostatcích v dodávce zboží. Je nutné zaslat dodací list s uvedenými nesrovnalostmi faxem prodávajícímu.
• Nedostatky, které nebudou vyznačeny na dodacím listě a podepsány zodpovědnými osobami, nebudou prodávajícím akceptovány.

4.3 Kvalitativní reklamace:
• Veškeré kvalitativní reklamace musejí být posouzeny prodávajícím.
• Kupující je povinen nahlásit vadu zboží neprodleně po jejím zjištění pobočce, která reklamované zboží dodala.
• Kupující musí umožnit přístup k vadnému zboží prodávajícímu.
• Kupující nemá nárok uplatňovat reklamaci na špatně uskladněné zboží, nebo zboží poškozené neodbornou manipulací.
• Kupující je povinen vždy provést reklamační společně s prodávajícím a předložit dodací list a fakturu vystavenou prodávajícím. Dále kupující doloží prodávajícímu veškerou technickou dokumentaci s reklamací související.
• Veškeré technické návrhy a řešení prodávajícím poskytnuté kupujícímu jsou založeny na mnohaleté zkušenosti prodávajícího a vycházejí ze stavu nejlepší možné vědomosti. Pro Prodávající však nenese garance a odpovědnost za skutečnost, zda dodané zboží je v dané konkrétní aplikaci vhodné a funkční k použití.

4.4 Skryté vady, které nebudou zřejmé při převzetí zboží, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 dnů od obdržení zboží. Vždy je nutné pro reklamaci předložit dodací list na zboží.

5. Ostatní závěrečná ustanovení

5.1 Zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení sjednané kupní ceny kupujícím.

5.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující je v prodlení s placením závazků vůči prodávajícímu.

5.3 Tato verze Všeobecných obchodních podmínek společnosti DIMER, spol. s r.o. vstupuje v platnost od 26. 09. 2014.

 

 
SOUBORY KE STAŽENÍ

Obchodni_podminky_2014.pdf

S čím vám můžeme pomoci?

Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoli dotazem, rádi vám poradíme s výběrem nebo konkrétní možností řešení.

Naše pobočky

Adresa

Zelená 505 760 01 Zlín, Česká Republika

Telefon

+420 577 002 511

Email

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.